Subsidies

De Nederlandse overheid heeft verschillende subsidies beschikbaar. Veel subsidies zijn voor bedrijven maar ook voor particulieren zijn er verschillende soorten subsidies en regelingen beschikbaar. Hieronder worden de particuliere subsidies die op dit moment geldig zijn, genoemd en toegelicht.

Investeringssubsidies duurzame energie ISDE
Om Nederlandse huishoudens en bedrijven te stimuleren om minder gas te gebruiken en daarmee de CO2-uitstoot te verminderen, geeft de overheid een tegemoetkoming aan gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken. Onder deze duurzame warmte-opwekkers vallen zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.
De hoogte van de subsidie hangt af van het soort opwekker en de energieprestatie. De exacte bedragen kunnen gevonden worden in de apparatenlijst op de website van de rijksoverheid. Om je een idee te geven, in 2017 werd er per aanvraag gemiddeld € 2900 aan tegemoetkoming aangevraagd.
Tot en met 2019 kon je ISDE-subsidie ontvangen voor pelletkachels en biomassaketels. Per 1 januari 2020 bestaat deze mogelijkheid niet meer: je kunt hier geen subsidie meer voor aanvragen. Ook kunt u geen subsidie meer aanvragen voor apparaten die worden geplaatst in bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd. Voor particulieren is er een overgangsregeling. Per 1 januari 2020 zijn ook de subsidiebedragen gewijzigd voor kleine warmtepompen die bestemd zijn voor het verwarmen van tapwater, zoals warmtepompboilers.

Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)
Grondgebruikers die hun grond geschikt willen maken voor (agrarisch) natuurbeheer of natuurbeheerders die de kwaliteit van de natuur willen verbeteren, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Deze subsidie is opgesplitst in twee subsidies die, indien nodig, gecombineerd kunnen worden: subsidie voor investeringsmaatregelen en subsidie voor functieverandering. Voorbeelden van investeringsmaatregelen: je bent eigenaar of erfpachter van grond/natuur en je legt een bos aan, graaft een poel, of creëert een natuurvriendelijke oever. Functieverandering is het langdurig omzetten van landbouwgrond in bos- of natuurterrein.
De hoogte van de subsidie en de aanvraagperiode verschilt per provincie. Deze informatie kan gevonden worden op de website van Portaal BIJ12.

Landelijk Loket Mijnbouwschade
Voor schade aan woningen, gebouwen en land die veroorzaakt is door mijnbouw geeft de overheid subsidie af om tegemoet te komen in de reparatiekosten. De schade moet overduidelijk zijn veroorzaakt door de winning van steenkool, aardgas, aardolie of zout. De medewerkers van het loket dat deze subsidie regelt, zullen samen met de aanvrager onderzoeken hoe de schade is ontstaan en of een schadevergoeding mogelijk is.

Natuurbeheer SVNL 2016
Voor gecertificeerde eigenaren en erfpachters van natuurterreinen die met de provincie een beheerovereenkomst afsluiten, geeft de overheid subsidie af. De subsidie bestaat uit een tegemoetkoming voor het beheren van natuurterreinen en het openstellen daarvan voor publiek. Naast deze natuurbeheersubsidie zijn er nog een aantal andere subsidies mogelijk die alleen met de natuurbeheersubsidie samen kunnen worden aangevraagd, namelijk:

• Openstellingsbijdrage: vergoeding voor de kosten die worden gemaakt bij het opstellen van het terrein voor recreanten
• Toeslag voor schaapskuddes: toeslag voor schaapskudde met herder die van het terrein gebruikt maakt
• Toeslag voor vaarvergoeding: voor natuurterreinen die alleen met een vaartuig toegankelijk zijn
• Monitoringstoeslag: toeslag voor het bewaken van de kwaliteit van het natuurbeheertype op een natuurterrein

Niet alle voorwaarden en hoogte van de subsidies zijn in alle provincies gelijk. De meest actuele informatie en voorwaarden zijn te vinden via de website Portaal Natuur en Landschap.

Planschade Rijksenergieprojecten
Wanneer de overheid locaties van energie-infrastructuurprojecten vastlegt in een inpassingsplan, kan het zijn dat zo’n inpassingsplan schade voor jou veroorzaakt. Deze schade, planschade genoemd, kan vermogensschade maar ook inkomensschade zijn, bijvoorbeeld vermindering van de waarde van onroerende zaken.
De hoogte van de subsidie wordt per aanvraag bepaald. Dit wordt voornamelijk gedaan door de nieuwe situatie met de oude planologische situatie te vergelijken. Bij deze vergelijking wordt uitgegaan van de maximale invulling van beide plannen en op basis hiervan wordt er gekeken of er sprake is van verslechtering.
De subsidie kun je aanvragen tot vijf jaar nadat het inpassingsplan definitief is geworden.

Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)
Om een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector te geven, heeft de overheid een zogenoemde stimuleringsregeling. Deze regeling is aan te vragen door woningcorporaties en verhuurders van een of meerdere huurwoningen waarvan de huurprijs onder de huurtoeslaggrens ligt en waarvan de energieprestaties verbeterd worden.
De hoogte van deze subsidie hangt af van de Energie-Index (EI) voor en na de verbouwing. Hoe groter het verschil, des te hoger de subsidie. Het maximale subsidiebedrag is € 9.500.
Deze regeling sloot op 31 december 2018.

subsidiewijzer
Particulieren kunnen aanspraak maken op  verschillende subsidies van de Rijksoverheid.

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)
Om eigenaren van bestaande woningen in de particuliere koopsector aan te moedigen hun huis of appartement milieuvriendelijker te maken, geeft de overheid subsidie aan huiseigenaren die minimaal twee energiebesparende maatregelen nemen. De subsidie is geldig voor Verenigingen van Eigenaren en eigenaar-bewoner. De subsidie voor eigenaar én bewoner is open van 2 september 2019 tot en met 31 december 2020. De subsidie voor Verenigingen van Eigenaren loopt tot en met 31 december 2022.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken
Door de verwering van asbestdaken komen er asbestvezels in de lucht. Deze asbestvezels vormen een groot risico voor de gezondheid en daarom wordt het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Dat betekent dat eigenaren van asbestdaken voor 2024 hun asbestdak moeten laten verwijderen. Om in deze verwijderingskosten tegemoet te komen geeft de overheid subsidie voor elke vierkante meter verwijderd asbestdak.
De subsidie is € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak (met een maximum van € 25.000 per adres). Houd er rekening mee dat dakbeschot en andere asbesthoudende toepassingen niet in aanmerking komen voor deze regeling.
Deze regeling is gesloten. Je kunt niet meer aanvragen. Het budget is uitgeput.

Er zijn op dit moment verschillende subsidies waar je als particulier in aanmerking voor kunt komen. Sommige van deze subsidies hebben een maximaal budget, waardoor het raadzaam is om zo spoedig mogelijk de subsidie aan te vragen. Meer informatie en details, waaronder alle voorwaarden, kun je vinden op de website van de rijksoverheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.